RENCONTRONS NOUS, Emilienne Hutin Zumbach & Damien Ramu